प्रकाशनहरु

फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममा आवद्ध हुन पेश गर्ने फारामको ढाँचा
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (Nuts and Fruits in Hilly Areas Project-NAFHA) कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
दूध तथा दुघ्द पदार्थको स्वच्छता एवम ्गणुस्तर निदेशिका, २०७५
कृषि सम्बन्धी सोधिरहने प्रश्न को जवाफ
पोखरा महानगरपालिकामा कौशी खेति अध्ययन प्रतिबेदन
ग्रामिण उधम तथा आर्थिक बिकास आयोजना को स्टार्ट अप अनुदान आवेदन फर्मेत
पोखरा महानगरपालिकाले तोकेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धि विवरण
पोखरा महानगरपालिका आर्थिक बिकास महाशाखाको बार्षिक प्रगति (२०७९/८०) तथा तथ्यांक पुस्तिका
सुन्तला बगैंचा सुद्रिढीकरण अभियान प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब २०७९।८० को लाभान्वित विवरण पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाको कार्यक्रम, रकम वितरण मिति २०८० साल असार ३० गते बिहान ११ बजे पोखरा २१ कृष्ती, सुन्तला संकलन केन्द्र
मध्य पहाडी क्षेत्रमा प्लास्टिक घर भित्र बर्ष भरी तरकारी खेति प्रबिधि - अनुसन्धान का नतिजा बागबानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन
प्लाष्टिक घरभित्र गाेलभेडा खेती प्रविधि २०७९
पोखरा महानगर सिचाई प्रणाली, बस्तुस्थिति विश्लेषण तथा नीतिगत सुझावहरु, २०७९
केहि कृषि उत्पादनहरुको माग तथा आपूर्ति नक्शांकन एक अध्ययन २०७७
पोखरा महानगरपालिकामा अनुदान प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९
न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८
कृषि बिमा निर्देशिका २०७७
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु पन्छी तथ्यांक ( २०७७/७८ )
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम - कृषि तर्फ
पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
तरकारी खेती बाली पात्रो
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम - पशुपंछी तर्फ
पोखरा महानगरपालिका कृषि बिधेयक २०७७
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि बजार निर्देशिका २०७७
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७८
अनुदानको मल वितरण निर्देशिका २०७७
कृषि बजारीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरु
पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखामा मिति २०७६ भाद्र ८ सम्म दर्ता भएका कृषि समूह विवरण
पोखरा महानगरमा कृषि जैविक बिबिधता संरक्षणका अभ्यासहरु - २०७६ (अध्ययन प्रतिबेदन)
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि निबेदन फर्मेट
कृषक समुहको बिधान
मकै खेति प्रबिधि
खायन तथा बिउ आलु उत्पादन प्रबिधि
कृषि संजाल कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कार्यक्रम माग/सूचिकृत सम्बन्धमा निवेदन
सूचिकृतको लागि कृषकले भर्नुपर्ने विवरण
काउली बालि खेति प्रबिधि
कृषि बिकास तथा शसर्त कार्यक्रम निबेदन, सुचिकृत तथा माग फारम
सयपत्री खेति प्रबिधि
प्राङ्गारिक कृषि
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम निबेदन तथा कार्यक्रम माग फर्मेट
सेवा प्रदायक तथा सामाग्री वितरक को लागि सुचिकृत फर्मेट
प्लास्टिक पोखरी तथा साना सिचाई आबेदन फारम
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कृषि नीति
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि - २०७५