प्रकाशनहरु

कृषि बिमा निर्देशिका २०७७
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु पन्छी तथ्यांक ( २०७७/७८ )
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम - कृषि तर्फ
पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
तरकारी खेती बाली पात्रो
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालयबाट आ.ब २०७७।७८ स्थानीय तहमा शशर्त बितिय हस्तान्तरण कार्यक्रम - पशुपंछी तर्फ
पोखरा महानगरपालिका कृषि बिधेयक २०७७
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन २०७५
पोखरा महानगरपालिकाको कृषि बजार निर्देशिका २०७७
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७८
अनुदानको मल वितरण निर्देशिका २०७७
कृषि बजारीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरु
पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखामा मिति २०७६ भाद्र ८ सम्म दर्ता भएका कृषि समूह विवरण
पोखरा महानगरमा कृषि जैविक बिबिधता संरक्षणका अभ्यासहरु - २०७६ (अध्ययन प्रतिबेदन)
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि निबेदन फर्मेट
कृषक समुहको बिधान
मकै खेति प्रबिधि
खायन तथा बिउ आलु उत्पादन प्रबिधि
कृषि संजाल कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
कार्यक्रम माग/सूचिकृत सम्बन्धमा निवेदन
सूचिकृतको लागि कृषकले भर्नुपर्ने विवरण
काउली बालि खेति प्रबिधि
कृषि बिकास तथा शसर्त कार्यक्रम निबेदन, सुचिकृत तथा माग फारम
सयपत्री खेति प्रबिधि
प्राङ्गारिक कृषि
मेयर प्रबिधि मैत्री कृषि कार्यक्रम निबेदन तथा कार्यक्रम माग फर्मेट
सेवा प्रदायक तथा सामाग्री वितरक को लागि सुचिकृत फर्मेट
प्लास्टिक पोखरी तथा साना सिचाई आबेदन फारम
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कृषि नीति
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि - २०७५