सम्पर्क

पोखरा महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कृषि तथा पशु विकास महाशाखा
गण्डकी प्रदेश
पोखरा, कास्की


सम्पर्क नम्बर : ९८५६०५३३२०