सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)

Displaying 1 - 20 of 55
S.N कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम सम्पर्क व्यक्ति वडा नं सम्पर्क नं Remove
1 बित्यानी अर्गानिक कृषि समुह २८ ९८५६०३७२०९
2 सफल कृषक समुह २९ ९८०६७२०४१३
3 बस्नेत कृषि फर्म(लोकबहादुर बस्नेत) २९ ९८४६१४९३८५
4 पौरबी आयआर्जन कृषि समुह २९ ९८६८८३१२८१
5 बाह्रबिसे सिचाई कुलो समिति ३३ ९८६४३७१५७७
6 सक्रिय कृषक समुह ३३ ९८१६६९७५८९
7 शेरचन अर्गानिक कृषि फर्म (दिल बहादुर शेरचन) २० ९८५६००१४१४
8 कपरवारी कृषि सहकारी २३ ९८४६०६९९६७
9 ताजा तरकारी उत्पादक कृ.समुह २४ ९८०५८७५३८६
10 प्रगतिशिल महिला कृषक समुह २० ९८४६६४७८०८
11 असलचौर कृषक समुह २३ ९८०४११७४३०
12 गुनेचौर दूग्ध उ.स.सं.लि २४ ९८५६०२१८८३
13 इसारा अर्गानिक कृषि फर्म सुवास भण्डारी (ब्यक्तिगत ) २१ ९८४६०४५८१०
14 पञ्चासे ताजा तरकारी उ.क.समुह २३ ९८१६१६१९७०
15 सांगुको मुख कृषक समुह २६ ९८४६१८५३९७
16 निर्मलपोखरी कफि उ.सहकारी सं.लि २१ ९८४६७७१३९२
17 ठुलाखेत कृषक समुह २३ ९८४६२८१८२८
18 मिलिजुली ताजा तरकारी उ.कृ.स २६ ९८४६५९३६०९
19 पोख्रेलथोक कृषक समुह २१ ९८४६६२०२२२
20 सोमनाथ पराजुली(चैनपुर सिचाई योजना ) २३ ९८४६६०६४२६

Pages