सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)

Displaying 1 - 20 of 55
S.N कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम सम्पर्क व्यक्ति वडा नं सम्पर्क नं
1 सक्रिय कृषक समुह ३३ ९८१६६९७५८९
2 बित्यानी अर्गानिक कृषि समुह २८ ९८५६०३७२०९
3 सफल कृषक समुह २९ ९८०६७२०४१३
4 बस्नेत कृषि फर्म(लोकबहादुर बस्नेत) २९ ९८४६१४९३८५
5 पौरबी आयआर्जन कृषि समुह २९ ९८६८८३१२८१
6 बाह्रबिसे सिचाई कुलो समिति ३३ ९८६४३७१५७७
7 मजुवा लल्लो कुलो कृषक समुह १६ ९८५६०३२९१४
8 गणतान्त्रीक ताजा तरकारी उ.स २२ ९८४६६०४४६३
9 लाली गुरासं कृर्षि समुह २४ ९८१६६१५७२१
10 कुर बिरुवा अलौची खेती १६ ९८४६३९३१०५
11 माछापुच्छ्रे भ्यु पलmफुल तथा तचरकारी नर्सरी केन्द्र २२ ९८५६०२६५१८
12 प्रगतिशिल कृषक समुह २४ ९८४६०३९७८९
13 बि.एच.यस.बि एग्रो र्फामहाउस प्रा.लि १७ ९८४६१७००५९
14 बेमोैषमी ताजा तरकारी कृषि समुह २२ ९८५६०२९६५४
15 कास्कीकोट कृषि सहकारी सं.लि २४ ९८५६०८२४६४
16 बि.एण्ड बि कृषि फर्म(भेषराज तिमिल्सीना) १८ ९८४६७६७४११
17 सिद्येश्वर कृषि सहकारी संस्था ली. २३ ९८४६०२६२३३
18 कोईलीपानी गैरावारी कृषक समुह २४ ९८४६२१०१९६
19 प्रगति कृषक समुह २० ९८५६०३३३३८
20 र्हपन बिउ उत्पादन कृषक समुह २३ ९८४६५७४९२१

Pages