सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)

Displaying 1 - 20 of 55
S.N कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम सम्पर्क व्यक्ति वडा नं सम्पर्क नं Remove
1 पौरबी आयआर्जन कृषि समुह २९ ९८६८८३१२८१
2 बाह्रबिसे सिचाई कुलो समिति ३३ ९८६४३७१५७७
3 सक्रिय कृषक समुह ३३ ९८१६६९७५८९
4 बित्यानी अर्गानिक कृषि समुह २८ ९८५६०३७२०९
5 सफल कृषक समुह २९ ९८०६७२०४१३
6 बस्नेत कृषि फर्म(लोकबहादुर बस्नेत) २९ ९८४६१४९३८५
7 मिलिजुली गाई भैसी तथा तरकारी समुह १४ ९८०६५७०७३९
8 घुम्ती च्याउ तथा सदाबहार तरकारी उ.स २२ ९८५६०३१५५६
9 पंचासे पोखरा बहुउदेशिय कृषि फर्म २३ ९८४६०४२७८्३
10 नौधारा कृषक समुह १६ ९८५६०३५५२६
11 ठुलाखेत छापाश्वारा कृषक समुह २२ ९८०६५२६३५०
12 अन्नपुर्ण कृषक समुह २३ ९८१८६३८१६०
13 मजुवा लल्लो कुलो कृषक समुह १६ ९८५६०३२९१४
14 गणतान्त्रीक ताजा तरकारी उ.स २२ ९८४६६०४४६३
15 लाली गुरासं कृर्षि समुह २४ ९८१६६१५७२१
16 कुर बिरुवा अलौची खेती १६ ९८४६३९३१०५
17 माछापुच्छ्रे भ्यु पलmफुल तथा तचरकारी नर्सरी केन्द्र २२ ९८५६०२६५१८
18 प्रगतिशिल कृषक समुह २४ ९८४६०३९७८९
19 बि.एच.यस.बि एग्रो र्फामहाउस प्रा.लि १७ ९८४६१७००५९
20 बेमोैषमी ताजा तरकारी कृषि समुह २२ ९८५६०२९६५४

Pages